Skip to content

Algemene voorwaarden

Claudia van Ombergen, Natuurlijke zwangerschapsbegeleiding, Kinder- & Jeugdcoaching en Opvoedingsondersteuning.

Artikel 1 Definities
1.1. Deze Algemene behandelings- en trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Claudia van Ombergen en Opdrachtgever van behandeling, begeleiding, training en andere vormen van opleiding en onderwijs.

1.2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Claudia van Ombergen een overeenkomst sluit tot het geven van individuele behandeling en/of begeleiding en verzorgen van trainingen, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training.

1.3. Onder cliënt en deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de behandeling, begeleiding en/of training deelneemt. De cliënt en/of deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever een inschrijvingsformulier van Claudia van Ombergen ondertekent of door bevestiging door Claudia van Ombergen van diens per e-mail verzonden aanmelding.

2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Behandeling, Begeleiding en Trainingsvoorwaarden staat aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. Claudia van Ombergen en Opdrachtgever zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Claudia van Ombergen.

 

Artikel 3 Annulering training
3.1. De Opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een Behandeling, Begeleiding of Training te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door Claudia van Ombergen bevestigde e-mail.

3.2. De Opdrachtgever kan de training of het begeleidingstraject tussen twee maanden en een
maand voor aanvang van de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten (50% van de deelnamekosten).

3.3. Bij annulering korter dan 31 kalenderdagen
voor de eerste trainingsdag, of als de Deelnemer na de eerste trainingsdag deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Training deelneemt, betaalt Opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De Deelnemer kan zich laten vervangen door een collega of andere persoon, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

3.4 De Opdrachtgever kan de behandeling 48 uur voor aanvang kosteloos annuleren. Binnen 48 uur voor aanvang behandeling wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

3.5. Claudia heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Behandeling, Begeleiding of Training te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan Claudia van Ombergen betaalde bedrag.

3.6. Alleen bij een overeenkomst op afstand heeft de Opdrachtgever
gedurende 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot een begeleidingstraject of training het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit geldt niet voor op maat gemaakt diensten en niet wanneer de Deelnemer binnen
deze periode al aan de opleiding of training heeft deelgenomen.

3.7 Claudia van Ombergen hanteert een bedenktermijn van ten minste 7 dagen.

 

Artikel 4 Betaling
4.1. Claudia van Ombergen brengt de behandelkosten en/of deelnamekosten in rekening door middel van een digitaal factuur. De Opdrachtgever dient de kosten te voldoen 14 dagen na facturering door Claudia van Ombergen. Voor de begeleidingstrajecten is altijd een gespreide betaling mogelijk.

4.2. De reis-,overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de brochure van Claudia van Ombergen wordt vermeld.

4.3. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan Claudia van Ombergen in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

 

Artikel 5 Intellectuele eigendom
5.1. Het auteursrecht op de door Claudia van Ombergen uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, speelkaarten, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Claudia van Ombergen, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Claudia van Ombergen zullen door de
Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

5.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Claudia van Ombergen berust uitsluitend bij Claudia van Ombergen

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1. Claudia van Ombergen spant zich in om de gegeven Behandeling, Begeleiding en Training naar beste inzicht en vermogen
uit te voeren.

6.2. Claudia van Ombergen is tegenover de opdrachtnemer en/of deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de behandeling, begeleiding of cursusgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

6.3. Claudia van Ombergen is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

6.4. Claudia van Ombergen is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

6.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd naar boven

 

Artikel 7 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
7.1. Door cliënten en/of cursisten verstrekte informatie wordt door Claudia van Ombergen en diens trainers, voor praktijk Claudia van Ombergen werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Claudia van Ombergen conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Back To Top